Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Графік на друге піврічча 2017-2018 н.р.

Реквізити для перерахування коштів за навчання (станом на 01.01.2018)

Будь ласка, сплачуйте за нижче розташованими даними:

Одержувач: СумДПУ ім. А.С. Макаренка

Код: 021 255 10

Банк одержувача: ДКСУ

МФО: 820 172

р/р: 3125 5213 1064 85 (*діє з 01 січня 2016р.)

В призначенні платежу вказати:

Код доходу 250 10 100, за навчання, ПІБ студента, № моб.тел., № Договору, заочна форма навчання, спеціальність, курс___

* Вносити плату за навчання потрібно: за Iсеместр поточного навчального року до 20 серпня, за II семестр поточного навчального року до 20 січня

** Ви можете надіслати копію квитанції на е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

*** За всіма питаннями стосовно Договорів про навчання та сплату за навчання Ви можете звернутися до ауд. 150 (Тетяна Володимирівна, Приймальна комісія, 1 пов., філ.фак)

Завантажити реквізити

Положення про порядок оцінювання в ЄКТС

ДО УВАГИ студентів заочної форми навчання!!!

З 2015-2016 навчального року у СумДПУ імені А.С. Макаренка на заочній формі навчання запроваджується оцінювання знань за Європейською кредитно-трансферною системою.

Кожному студенту необхідно ознайомитися з

Порядком оцінювання в ЄКТС.

Положення «Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу» розроблено на виконання наказу МОН № 943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи», Закону України «Про вищу освіту» та інших нормативно-правових актів.

Європейська кредитно-трансферна система (ЄКТС) організації освітнього процесу – система трансферу й накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти.

Оцінювання навчальних досягнень студентів базується на кредитній побудові освітнього процесу, систематичному поточному контролі і накопиченні балів за різнопланову навчально-пізнавальну діяльність студентів у період навчання.

За додаткові види навчальної роботи, визначені кафедрою (результативну участь у олімпіадах різних рівнів, конкурсах наукових робіт, доповідях на наукових конференціях та наукові публікації тощо) можуть нараховуватись додаткові заохочувальні бали з навчальної дисципліни.

Розподіл балів (критерії оцінювання) за видами освітньої діяльності та контрольними заходами відображається у робочій навчальній програмі дисципліни.

Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

Під час поточногоконтролю з навчальної дисципліни, формою контролю якої диференційований залік, студент максимально може набрати 100 балів.

Під час поточногоконтролю з навчальної дисципліни, формою контролю якої є іспит, студент максимально може набрати 75 балів та має право підвищити свій результат під час підсумкового контролю. Підсумковий контроль максимально оцінюється в 25 балів, що в сумі з оцінкою поточного контролю складає 100 балів.

Ознайомитися з ПОВНИМ текстом Положення «Про порядок оцінювання знань студентів у Європейській кредитно-трансферній системі (ЄКТС) організації освітнього процесу у СумДПУ імені А.С. Макаренка» можна скачавши відповідний файл.

Інформація про навчання на заочній формі

в СумДПУ імені А.С. Макаренка

В СумДПУ імені А.С.Макаренка навчання за заочною формою здійснюється згідно Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року №161, та проекту Положення про заочну форму навчання у вищих навчальних закладах України Міністерства освіти і науки України (2000 р.).

Заочна форма навчання в СумДПУ ім. А.С. Макаренка здійснюється за напрямами, спеціальностями і освітньо-кваліфікаційними рівнями у відповідності до наданих ліцензій Міністерством освіти і науки України за наявності підготовки фахівців за денною формою навчання. Навчання за заочною формою здійснюється за кошти державного бюджету, а також на договірній основі за кошти юридичних та фізичних осіб на підставі укладених договорів.

Тривалість навчання за заочною формою для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня визначається навчальними планами і становить за ОР «бакалавр» - 4 роки, ОР «магістр» - 1 рік 4 місяці.

Планування обсягів аудиторної роботи студента-заочника у сесійний період здійснюється виходячи із сумарної тривалості сесій на кожний навчальний рік, яка визначається тривалістю щорічних оплачуваних відпусток згідно з чинним законодавством: для першого та другого років навчання вони становлять 30 календарних днів, для третього та наступних курсів - 40 календарних днів.

Сесія для заочної форми навчання - це частина навчального року, протягом якої здійснюються навчальні аудиторні заняття (лекції, практичні, лабораторні, семінарські) та проводяться контрольні заходи. У міжсесійний період здійснюється робота студента над засвоєнням навчального матеріалу як самостійно, так і під керівництвом викладача. Основними формами контролю засвоєння матеріалу є контрольні, курсові роботи, реферати, науково-дослідні проекти.

Навчання з дисциплін здійснюється на підставі робочої програми, розробленої кафедрою викладання у відповідності до Рекомендацій СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Виробничі та педагогічні практики, передбачені навчальним планом, проводяться у міжсесійний період без відриву від виробництва. Від проходження виробничої практики звільняються студенти, які працюють за фахом.

Складання заліків та іспитів з навчальних дисциплін здійснюється протягом семестру, але не пізніше завершення екзаменаційної сесії. Студент, який не склав заліки і іспити до завершення екзаменаційної сесії вважається таким, що має академічну заборгованість. Ліквідація академічних боргів відбувається у призначений день згідно Графіку навчального процесу після закінчення сесії. Можлива зміна строків складання сесії по заяві студента з поважних причин за наданням відповідних документів (хвороба, вагітність, догляд за дитиною, перебування в ЗСУ тощо).

Відрахування студентів проводиться у відповідності з чинним законодавством. Підстави для відрахування – академічна заборгованість (3 і більше дисциплін), невиконання умов Договору (несплата за навчання), порушення дисципліни Університету, розрив зв’язку з навчальним закладом (відсутність на сесії без поважних причин). Студент зобов'язаний мати на руках один екземпляр Договору, згідно якого здійснює оплату. Після наказу про відрахування чинний Договір між Університетом і студентом втрачає юридичну силу.

Поновлення на навчання здійснюється тільки на договірній основі після ліквідації академічних боргів з укладанням нового Договору на умовах оплати року поновлення. Відраховані з І курсу не мають права на поновлення. Відраховані студенти можуть вступати до університету лише знову на І курс з 1 вересня наступного навчального року.

Можливе переведення із спеціальності на спеціальність в межах галузі знань; здійснюється лише після закінчення І курсу двічі на рік на 1 лютого і на 1 вересня.

Обсяг, структура і якість знань, умінь і навичок студента, який виконав навчальний план підготовки певного освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) відповідає вимогам державному стандарту освіти. Студенту заочної форми навчання, який виконав усі вимоги навчального плану і пройшов державну атестацію рішенням державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії присвоюється кваліфікація відповідного ОКР та видається державний документ про освіту встановленого зразка.

Прийом на навчання за заочною формою здійснюється щорічно згідно затверджених Правил прийому до СумДПУ.

 

Розташування деканату заочної форми навчання СумДПУ імені А.С. Макаренка: центральний корпус, перший поверх, ауд. 124, тел.: 68-59-17.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 200 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW