Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

 

Practycumt b8fa5 829624159

Навчальна практика з географічних дисциплін : навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей 014.07 Середня освіта (географія) та 106 Географія / [А. О. Корнус, О. Г. Корнус, С. І. Сюткін, О. С. Данильченко; за загальною ред. А. О. Корнуса]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 100 с.

Містить навчально-методичне забезпечення проведення польових практик з топографії, фізичної та економічної географії, туризму. Сприяє формуванню у студентів знань і навичок проведення польових досліджень, спостережень та екскурсій.

oblozhka neshataev 27e31 1612582558

Нешатаєв Б. М. Проблеми регіональної фізичної географії, геоекології та геоісторичного аналізу : монографія / Б. М. Нешатаєв ; передм. А. О. Корнус, С. І. Сюткін. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 244 с. 

Розглядаються питання сучасної теорії, історії, методології регіональної фізичної та історичної географії, геоекології, геоісторичного аналізу, обговорюється сучасна класифікація наук, визначається місце фізичної географії та геоекології у ній. Монографія буде корисна для географів, екологів та геоекологів, істориків, краєзнавців, викладачів та студентів закладів вищої освіти.

5 7294d 1294969241

Корнус А.О. Промисловість Сумської області (економіко-географічне дослідження) : моно­графія / А. О. Корнус, О. Г. Корнус; Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 136 с.

У монографії розглядаються питання історії розвитку промислового комплексу Сумської області на різних часових зрізах, розкривається сучасна територіальна та галузева структура промисловості регіону, з’ясовано вплив промислових підприємств на локальне природне середовище. Основну увагу приділено географії діючих промислових підприємств, їхній кількості та сучасній спеціалізації.

SWScan00337 e9db5 1049336188

Cюткін С.І. Політична географія : навчальний посібник / С.І. Сюткін; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. - Суми : ТОВ «ВПП «Фабрика друку», 2017. - 120 с.

Навчальний посібник висвітлює основні теми нормативного курсу «Політична геогра­фія». Детально характеризуються форми правління та адміністративно-територіального по­ділу держав, морфологічні особливості державної території, функції державних кордонів, принципи періодизації розвитку політичної карти світу, класифікацій і типологій країн тощо. Зміст посібника відбиває результати тривалої викладацької і дослідницької роботи ав­тора. Кожна гема включає навчальний матеріал, який доповнюється визначеннями основних термінів, цікавими фактами і ґрунтовними висновками. Додатки містять матеріали для орга­нізації самостійного вивчення політичної карти світу, необхідну інформацію для підготовки до практичних робіт і семінарських занять тощо. Посібник розрахований на студентів приро­дничо-географічних факультетів, вчителів географії та економіки, учнів профільних класів ліцеїв і гімназій та широке коло читачів, які цікавляться особливостями територіальної орга­нізації життя суспільства та іншими аспектами сучасної політичної географії.

 SWScan00339 056eb 1366479756

Сюткін С.І. Географія населення : навчальний посібник / С.І. Сюткін; Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. - Суми : СумДПУ, 2015.- 128 с.

Навчальний посібник висвітлює основні теми нормативного курсу «Географія населен­ня». Детально характеризуються режими відтворення населення країн світу, різноманітні структури населення та особливості їхнього впливу на рівні соціально-економічного розвит­ку та якість .життя Зміст посібника відбиває результати тривалої викладацької і дослід­ницької роботи автора. Посібник розрахований на студентів природничо-географічних фа­культетів. вчителів географії та економіки, учнів профільних класів ліцеїв і гімназій та ши­роке коло читачів, які цікавляться територіальними особливостями прояву глобальної де­мографічної проблеми та іншими аспектами сучасної географії населення.

med

 

Корнус О. Г. Територіально-нозологічна структура захворюваності населення Сумської області : монографія / О. Г. Корнус, А. О. Корнус, В. Д. Шищук ; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка ; Сумський державний університет, медичний інститут. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 172 с.

У монографії розглядаються теоретичні питання та методика дослідження територіально-нозологічної структури захворюваності населення, аналізується сучасна демографічна ситуація у Сумській області. Основну увагу приділено територіальним відмінностям поширеності хвороб серед мешканців регіону. Також розкриті основні закономірності й принципи територіальної організації системи медичного обслуговування у Сумській області та досліджено вплив навколишнього середовища на стан здоров’я населення.Монографія буде корисна для географів, медиків, екологів, працівників органів державної влади та місцевого самоуправління, викладачів та студентів ВНЗ.

Istor

Корнус О. Г. Історична географія : навчальний посібник / О. Г. Корнус ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 156 с.

Навчальний посібник розрахований на студентів денного відділення природничо-географічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.040104 Географія*. Містить конспект лекцій, практичні завдання, контрольні питання для самоперевірки.

atlas

Сумська область: Географічний атлас: Моя мала Батьківщина. Відповідальний редактор Т. В. Погурельська. — К.: ТОВ „Видавництво „Мапа", 2006. — 20 с.

Спеціальний зміст карт розробили: К. К. Карпенко — „Рослинний світ" (8 с.),„Лікарські й отруйні рослини. Чер­вона книга України. Рідкісні та зникаючі види грибів" (10 е.); М. П. Книш — „Тваринний світ" (9 с.), „Червона книга України. Тваринний світ" (10 с.); А. О. Корнус – „Охорона природи. Забруднення природного середовища" (11 с.); доктор географічних наук О. І. Шаблій — „Українські етнічні землі" (13 с.); В. В. Удовиченко — „Пам'ятки історії та культури" (16 с.).

Bondarenko

Бондаренко Г.О., Корнус А.О. Поняття і терміни з фізичної географії: Словник-довідник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 127 с.

Навчальне видання містить близько 1000 визначень термінів і понять з фі­зичної географії України, що розташовані у алфавітному порядку. Посібник розрахований на учнів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій, студентів та ма­гістрантів географічних спеціальностей, краєзнавців.

Словник буде корисним також вчителям географії, які готують учнів до географічних олімпіад, турнірів і конкурсів.

Sutkin_Ekonom_cos

Сюткін С.І., Леонтьева Г.Г. Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни. Книга-зошит: Навч. посіб. - Суми: Видавництво «Універ­ситетська книга», 2003. - 246 с.; Контурні карти 12 с.

Навчальний посібник складено відповідно до програми вузівсько­го курсу «Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни». Всі теми подаються за єдиною структурою і містять різні за складністю завдання, запитання, тести, які потребують оригінального, творчого підходу.

Посібник призначений для студентів та магістрів географічних, природничо-географічних та економічних факультетів вищих на­вчальних закладів III-IV рівнів акредитації, стане в пригоді учням коледжів, ліцеїв, гімназій і класів з поглибленим вивченням гео­графії в загальноосвітніх навчальних закладах; абітурієнтам, а та­кож учням 9-11 (12) класів загальноосвітніх шкіл при підготовці до підсумкової атестації з географії.

Kornus

Корнус О.Г. Сфера обслуговування населення Сумської області: суспільно-географічні аспекти: Монографія / Корнус О.Г., Нємець К.А., Нємець Л.M., Корнус А.О. – Харків – Суми. – 2009. – 228 с.

У монографії розглянуто сучасний стан та територіальну організація сфери обслуговування населення Сумської області. Обґрунтовано теоретико-методологічні основи дослідження. Детально проаналізовано сучасну демографічну ситуацію в регіоні. Проведено групування адміністративних районів об­ласті за рівнем розвитку сфери обслуговування населення, розкрито основні проблеми цієї галузі. Наведена оцінка реального стану сфери обслуговування виконана за результатами соціологічного опитування населення.

Для фахівців у галузі планування і організації сфери обслуговування на­селення районного і регіонального рівня, наукових співробітників, викладачів вищих навчальних закладів, аспірантів та студентів.

Bova_8

Бова О.В., Корнус А.О., Шевченко Г.Є. Географія України. Запитання. Завдання. Тести: 8 кл.: Посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 136 с.

Посібник, який складено відповідно до нової шкільної про грами для 8 класу, містить різні за складністю запитання, за­вдання і тести з фізичної географії України, а також інформаційний матеріал і словник термінів, необхідні для виконання вправ. Для учнів і вчителів шкіл, гімназій, ліцеїв.

paleo

Корнус А.О., Бова О.В. Палеогеографія антропогену: Навчальний посібник для студентів та ма­гістрантів природничо-географічних факультетів педагогічних універси­тетів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005. – 72 с.

Навчальний посібник підготовлений по програмі курсу „Палеогео­графія антропогену" та охоплює всі основні її питання. Розкрито основи палеогеографії, висвітлено особливості палеогеографічних умов четвер­тинного періоду, етапність розвитку плейстоценових зледенінь, похо­дження і еволюцію культур людини. Для вчителів географії загальноосвітніх шкіл, студентів та магіст­рантів географічних спеціальностей педагогічних університетів.

Bova_7

Бова О.В., Корнус А.О., Шевченко Г.Є. Географія материків і океанів. Запитання. Завдання. Тес­ти: 7 клас: Посібник. – Суми: ВТД "Університетська книга", 2004. – 216 с.

Посібник, який складено відповідно до нової шкільної про­грами для 7 класу, містить різні за складністю запитання, за­вдання і тести з географії материків та океанів, а також інфо­рмаційний матеріал і словник термінів, необхідні для вико­нання вправ.

Для учнів і вчителів шкіл, гімназій, ліцеїв.

Leonteva_pos

Леонтьева Г.Г. Економічна і соціальна географія. Україна. Робочий зошит: Навчальний посібник. - Суми: Видавництво «Університетська книга», 2002. - 136 с.; Контурні карти 12 с.

Навчальний посібник складено відповідно до програми вузівсько­го курсу «Економічна і соціальна географія України». Всі теми пода­ються за єдиною структурою і містять різні за складністю завдання, запитання, тести, які потребують оригінального, творчого підходу.

Geo_Uk_Leonteva_Kornus

Леонтьева Г. Г., Корнус А. О. Географія України. Відповіді на завдання Державної підсумкової атестації (9 клас) : Навч. пос. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2006. – 190 с.

Навчальний посібник може бути використаний учнями як для підготовки до державної атестації, так і як основний посіб­ник під час навчального процесу. Усі розділи посібника структуровано і витримано в єдиному стилі. Книга містить словник термінів, а також короткі відповіді на питання, що можуть ви­явитися складними для школярів.

Призначений для учнів 8-9 класів та абітурієнтів.

Geo_Sum_5

Корнус А.О., Удовиченко I.B., Леонтьева Г.Г., Удовиченко В.В., Корнус О.Г. Географія Сумської області: природа, населення, господар­ство. - Суми: ФОП Наталуха А.С., 2010. - 184 с.: іл.

У навчальному посібнику розглянуті основні питання географії Сумської області: природні умови та ресурси, населення, промисловість, сільське госпо­дарство, транспорт, охорона навколишнього середовища.

Посібник розраховано на студентів-географів (мри вивченні курсів «Географія Сумської області», «Краєзнавство»), учнів старших класів ліцеїв, гімназій, учителів географії, викладачів, а також усіх зацікавлених осіб.

 

Leonteva_SND

Леонтьева Г.Г. Лекції з економічної і соціальної географії. Країни СНД: Навчальний посібник. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. - 96 с.

На основі сучасного матеріалу показано досягнення суверенних країн СНД за останній період та проаналізовано проблеми і трудно­щі, з якими їм доводиться стикатися.

Навчальний посібник побудовано за традиційною схемою: перша частина - загальна характеристика держав СНД; друга частина - регіональний огляд.

Даний навчальний посібник е цілком самостійним, хоча може використовуватись як єдиний навчальний комплект із робочим зо­шитом «Економічна і соціальна географія. Зарубіжні країни» (Сю­ткін СЛ., Леонтьева Г.Г., 2004).

Призначений для студентів географічних та економічних факу­льтетів вищих навчальних закладів, буде корисний для учнів і ви­кладачів шкіл, гімназій і ліцеїв, а також для абітурієнтів.

recreatsio

Сюткін С.І., Леонтьева Г.Г. Рекреаційна географія. - Суми: СумДПУ, 2007. - 64 с.

У посібнику розглянуті актуальні питання дослідження феномену постій­ного зростання рекреаційної активності населення та основні поняття рекреа­ційної географії. Велика увага приділяється комплексному характеру рекреа­ційної діяльності.

Навчальний посібник спрямований на організацію самостійної творчої ро­боти студентів. Список рекомендованої літератури містить 24 найменування.

Видання розраховано на студентів географічних, історичних, туристичних спеціальностей, учнів старших класів ліцеїв та гімназій, вчителів загальноос­вітніх шкіл, що активно займаються організацією краєзнавчо-туристичної дія­льності із школярами, а також працівників туристичних фірм.

Leonteva_lektsii

Леонтьева Г.Г. Лекції з економічної і соціальної географії України: Навч.посіб. - Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. - 176 с.

Даний посібник є цілком самостійним, хоча може використовува­тись як єдиний навчальний комплект із робочим зошитом «Економіч­на і соціальна географія. Україна», що вийшов друком у 2002 р. Автор вважав виправданим перенесення деякої частини фактичного матеріа­лу безпосередньо в робочий зошит з метою детального вивчення його на практичних заняттях. Аби уникнути повторень, у лекційному курсі деякі питання (зокрема, промисловість будівельних матеріалів, легка промис­ловість та ін.) розглядаються переважно в районній частині даного кур­су. З актуалізацією питання розвитку соціальної сфери розроблено ок­ремий курс «Географія сфери обслуговування населення».

Призначений для студентів географічних та економічних факуль­тетів вищих навчальних закладів, буде корисний для учнів і викла­дачів шкіл, гімназій і ліцеїв, а також для абітурієнтів.

Kornus_pol_pr

Корнус А.О. Польова практика з топографії: Навчальний посібник. - Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 2000. - 51 с.

Розглядаються основні питання методики виконання польових і камеральних робіт при здійсненні планових, висотних і планово-висотних зйомок місцевості. Необхід­ну увагу приділено оформленню топографічних планів та веденню польової документації практики.

Для студентів природничо-географічного факультету.

Sutkin_geo

Сюткін C.I. Географія населення: Курс лекцій для студентів природничо-географіч­них факультетів педагогічних інститутів та університетів. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002. - 80 с.

Навчальний посібник висвітлює всі основні теми нормативного курсу "Географія населення". Характеризуються режими відтворення населення країн світу, різноманітні структури населення та особливості їх впливу на рівні соціаально-економічного розвитку та якість життя. Зміст посібника відбиває резуль­тати викладацької та дослідницької роботи автора.

Для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних інсти­тутів та університетів, вчителів географії та широкого кола читачів, які цікав­ляться регіональними особливостями прояву глобальної демографічної про­блеми та іншими аспектами сучасної географії населення.

 

Нешатаев Б.Н. Природа и ландшафты Верхнего Прикамья. – Сумы: Медиа-информ, 2005. – 184 с.

   
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 223 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW