Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

 

 

 SWScan00347 9ac8b 869782895

Сюткін С.І. Географія світового господарства : робочий зошит для самостійної роботи студентів / С.І. Сюткін. - Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. - 32 с.

Структура завдань робочого зошиту відповідає основним темам нормативного курсу «Географія світового господарства». Запропоновані завдання орієн­тують студентів на активну пізнавальну діяльність, творчу самостійну працю тощо, формують вміння розв’язувати прикладні задачі та коректно оформляти результати розрахункових та картографічних робіт. У виданні містяться теоре­тичні запитання для перевірки рівня засвоєння знань та отримання допуску до виконання практичних робіт.

 SWScan00335 08c8e 929428481

 

Сюткін С.І. Регіональна економічна і соціальна географія : робочий зошит для самостійної роботи студентів. Частина 2. Африка, Америка та Австралія з Океанією / С.І. Сюткін. - Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. - 40 с.

Структура завдань робочого зошиту відповідає основним темам нормативного курсу «Регіональна економічна і соціальна географія». Запропоновані зав­дання орієнтують студентів на активну пізнавальну діяльність, творчу самос­тійну працю тощо, формують вміння розв'язувати прикладні задачі та коректно оформляти результати графічно-розрахункових та картографічних робіт. У ви­данні містяться теоретичні запитання для перевірки рівня засвоєння знань та отримання допуску до практичних робіт і поточного тестування.

 SWScan00343 ff929 2137089334

Сюткін С.І. Регіональна економічна і соціальна географія : робочий зошит для самостійної роботи студентів / С.І. Сюткін; Сумський державний педагогічний уні­верситет імені А.С. Макаренка. - Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. - 48 с.

Структура завдань робочого зошиту відповідає основним темам нормативного курсу «Регіональна економічна і соціальна географія». Запропоновані зав­дання орієнтують студентів на активну пізнавальну діяльність, творчу самос­тійну працю тощо, формують вміння розв’язувати прикладні задачі та коректно оформляти результати графічно-розрахункових та картографічних робіт. У ви­данні містяться теоретичні запитання для перевірки рівня засвоєння знань та отримання допуску до практичних робіт і поточного тестування.

TitulOTV a70b0 18287751

Основи технологій виробництва : методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робіт / Укладачі О. Г. Корнус, А. О. Корнус. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 36 с.

Методичні вказівки для виконання практичних та самостійних робітз курсу «Основи технологій виробництва». Розраховані на студентів природничо-географічного факультету. Містять завдання для аудиторних практичних робіт, самостійної роботи, питання для самоконтролю знань та список рекомендованої літератури.

 SWScan00345 fdbb6 838252035

Сюткін С.І. Географія населення : методичні вказівки для виконання самостійної роботи студентів / С.І. Сюткін; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка. - Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. - 32 с.

Структура завдань робочого зошиту відповідає основним темам нормативного курсу «Географія населення». Запропоновані завдання орієнтують студентів на активну пізнавальну діяльність, самостійну творчу працю тощо, формують вміння розв’язувати практичні задачі та коректно оформляти результати графічно-розрахункових робіт. У виданні містяться приклади тестових завдань для перевірки знань на модульних контрольних роботах.

 

 

   
 SWScan00341 193ee 654118357  

Сюткін С.І. Суспільна географія: термінологічний словник / С.І. Сюткін. - Суми: ТОВ «Видавничо-поліграфічне підприємство «Фабрика друку», 2015. - 56 с.

Навчальне видання містить близько 600 термінологічних статей. Підбір термінів і понять розрахований на студентів географічних спеціальностей, вчителів географії та економіки, учнів профільних класів ліцеїв і гімназій. Словник сприятиме організації самостійної творчої роботи.

Kornus A

Фізична географія України : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та контролю самостійної роботи студентів / А. О. Корнус. – Ч. 1. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – 36 с.

До змісту методичних вказівок входять плани лабораторних робіт, контрольні запитання для самоперевірки засвоєння навчального матеріалу, список географічної номенклатури, перелік рекомендованої літератури для вивчення курсу, питання підсумкового контролю, тематика курсових робіт.

Вказівки призначені для студентів-географів денного відділення природничо-географічного факультету. А також вони можуть бути використані студентами заочної форми навчання відділення післядипломної та додаткової освіти.

 fgu lab-2 7fad3 1872160552

Фізична географія України: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт та контролю самостійної роботи студентів / А.О. Корнус. – Ч. 2. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 28 с.

До змісту методичних вказівок входять плани лабораторних робіт, контрольні запитання для самоперевірки засвоєння навчального матеріалу, перелік рекомендованої літератури для вивчення курсу, питання підсумкового контролю.

Вказівки призначені для студентів-географів денного відділення природничо-географічного факультету. А також вони можуть бути використані студентами заочної форми навчання відділення післядипломної та додаткової освіти.

Kornus O

Методичні вказівки до вивчення теми «Систематизація і класифікація в географії» з курсу «Основи наукових досліджень» для студентів напряму підготовки 6.040104 Географія* / уклад. О. Г. Корнус; А. О. Корнус. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 32 с.

Методичні вказівки розраховані на студентів денного відділення природничо-географічного факультету, що вивчають навчальну дисципліну «Основи наукових досліджень». Розглядаються принципи класифікації, систематизації та фізико- та економікогеографічного районування.

OND

Корнус А. О. Основи наукових досліджень : методичні вказівки до виконання практичних робіт та контролю самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.040104 Географія* / А. О. Корнус, О. Г. Корнус ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 32 с.

Методичні вказівки розраховані на студентів денного відділення природничо-географічного факультету, що здобувають освіту за напрямом підготовки 6.040104 Географія*. Містять контрольні запитання до тем курсу, практичні завдання та список рекомендованої літератури.

praktikum

Корнус О. Г. Історична географія. Практикум : методичні рекомендації для виконання практичних робіт студентами спеціальності 6.040104 Географія* (бакалавр) / О. Г. Корнус ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 36 с.

Методичні рекомендації розраховані на студентів денного відділення природничо-географічного факультету освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 6.040104 Географія*. Містять контрольні питання та завдання, практичні завдання, контрольні запитання і завдання, питання для самостійного опрацювання, теми рефератів.

RP

Корнус А. О., Корнус О. Г. Охорона природи. Основи раціонального природокористування : практикум : навчально-методичний посібник для виконання практичних робіт студентами усіх форм навчання спеціальностей 7.04010401 Географія* (спеціаліст), 8.04010401 Географія* (магістр) / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка ; А. О. Корнус, О. Г. Корнус. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 40 с.

Викладено методичні вказівки для проведення практичних робіт з навчальних дисципліни “Охорона природи”, ”Основи природокористування”, „Основи раціонального природокористування та охорони природних ресурсів”, що викладаються для студентів спеціальностей 7.04010401 Географія* (спеціаліст), 8.04010401 Географія* (магістр). Практикум допоможе засвоїти теоретичний курс і набути практичних навичок.

fiz geo

Практичні заняття з фізичної географії материків і океанів : завдання та методичні вказівки [для студ. природничо-географічного факультету] / [укл. О. В. Бова, А. О. Корнус, В. В. Чайка]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. - 60 с.

Методична розробка «Практичні заняття з фізичної географії материків і океанів» розрахована на студентів природничо-географічного факультету СумДПУ імені А. С. Макаренка, які навчаються за спеціальністю «Географія». Розробка містить завдання і методичні вказівки з вивчення природи материків і океанів, а також список географічної номенклатури і список літератури, необхідного для виконання практичних робіт.

geo_sfo

Географія сфери обслуговування : методичні вказівки з навчальної дисципліни / Уклад. О. Г. Корнус. – Суми : СумДПУ, 2012. – 32 с.

Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Географія сфери обслуговування» розраховані на студентів V курсу природничо-географічного факультету спеціальності 7.04010401 Географія*. Містять тези лекцій, завдання для аудиторних практичних робіт, список рекомендованої літератури.

pr_geomorf

Польова практика з геоморфології : метод. вказівки [для студ. природничо-географічного факультету]. / [укл. В. В. Чайка]. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. - 20 с.

У методичних вказівках розкриваються основні питання, пов'язані з організацією та проведенням навчальної польової практики з геоморфології.

Для студентів географічної спеціальності природничо-географічного факультету.

geomorphol 86750 774460253

Геоморфологічна будова Сумської області: Методичні вказівки для студентів природничо-географічного факультету / Укл. А.О. Корнус, В.В. Чайка. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2006. - 34 с.

У методичних вказівках розкриваються основи геоморфологічного районування, подана морфографічна характеристика поверхні області, геоморфологічна будова її території, охарактеризовано морфоскульптури і сучасні екзогенні геоморфологічні процеси, розроблено геоморфологічні екскурсії.

Для вчителів географії загальноосвітніх шкіл, студентів та магістрантів географічних спеціальностей.

metod_kursova

Методичні рекомендації до написання та оформлення курсової, дипломної, магістерської робіт / Укл. В.М. Торяник, С.І. Сюткін. - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008.-40 с.

Методичні рекомендації створені на основі сучасних державних нормативних документів та інформаційних матеріалів з питань підготовки та написання наукових робіт.

Призначені для студенів природничо-географічного факультету СумДПУ ім. А.С. Макаренка та інших студентів, які навчаються за напрямом підготовки «Природничі науки» і виконують дипломні роботи на здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр».

pr_magistr

Сюткін С.І., Ткаченко О.Л. Робоча програма виробничої практики (для магістрантів спеціальності 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Географія»). - Суми : СумДПУ, 2010. - 14 с.

Робоча програма складена для спеціальності 8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти Географія» та містить основні вимоги до проходження педагогічної практики магістрантами п'ятого (шостого) року навчання Програма спрямована на практичну підготовку майбутніх викладачів географічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Вона базується на навчальних курсах «Педагогіка та психологія у вищій школі», «Методика викладання географії у вищих навчальних закладах» Програма зорієнтована на організацію самостійної творчої роботи магістрантів

Karpati

Карпатсько-Подільський маршрут дальньої комплексної практики (методичні рекомендації для студентів географічних спеціальностей педагогіч­ний інститутів та університетів) / Укладач С.І. Сюткін. - Суми: Медіа Інформ, 2007. - 38 с.

Навчальне видання містить авторський маршрут дальньої комплексної практики та методичні рекомендації щодо її проведення для студентів гео­графічних спеціальностей педагогічних інститутів та університетів. Ви­дання спрямоване на організацію самостійної творчої роботи студентів, але буде корисним для всіх, хто займається самодіяльним туризмом. Список рекомендованої основної та додаткової літератури складається з 57 на­йменувань.

Фото на обкладинці: група на полонині Закукуль. На задньому фоні - масив Чорногора з найвищою вершиною Українських Карпат г. Говерлою (2061 м).

tem_8

Бова О. В., Корнус А. О. Фізична географія України. 8 клас: Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень: Методичні рекомендації. — X.: Світ дитинства, Ранок, 2001. — 56 с.

Посібник містить завдання для тематичного оцінювання знань з фізичної географії України учнів 8-х класів. Тексти завдань складені відповідно до нової 12-бальної системи оцінювання знань учнів. Для кожного тематичного блоку розроблено чотири варіанти завдань.

Для вчителів середніх загальноосвітніх закладів.

tem_7

Бова О.В., Корнус А.О., Шевченко Г.Є. Географія материків і океанів. 7 клас: Збірник завдань для тематичного оцінювання навчальних досягнень: Методичні рекомендації. — X.: Світ дитинства, Ранок, 2001. — 64 с.

Посібник містить завдання для тематичного оцінювання знань з географії материків і океанів учнів 7-х класів. Тексти завдань скла­дені відповідно до нової 12-бальної системи оцінювання знань учнів. Для кожного тематичного блоку розроблено чотири варіанти завдань.

Для вчителів середніх загальноосвітніх закладів.

test_rus

Бова А. В., Корнус А. А. Физическая география Украины. 8 класс: Сборник заданий для тематического оценивания учебных достижений: Методи­ческие рекомендации.— X.: Мир детства, Ранок, 2001. — 56 с.

Пособие содержит задания для тематического оценивания знаний по физической географии Украины учеников 8-х классов. Задания со­ставлены в соответствии с новой 12-балльной системой оценивания знаний учащихся. Для каждого тематического блока разработано че­тыре варианта заданий.

Для учителей средних общеобразовательных заведений.

testova_zavdanya

Тестові запитання і завдання з фізичної географії України. Методичні вказівки для студентів природничо-географічного факультету / Укл. А.О. Корнус. – Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПУ, 2000.- 16 с.

Посібник містить систему контрольних запи­тань і завдань з курсу "Фізична географія України" у формі тестів. Запитання охоплюють усі блоки знань у відповідності до діючої програми педагогічних інститутів. Для студентів природничо-географічного факу­льтету.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 215 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW