Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Психологічна служба СумДПУ ім. А. С. Макаренка

2це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує соціальний і психологічний супровід навчально-виховного процесу в університеті СумДПУ. Основною метою діяльності психологічної служби СумДПУ ім. А. С. Макаренка є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу.

Основними завданнями психологічної служби СумДПУ є:

- підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентському та викладацькому колективах;

- сприяння повноцінному розвитку особистості студентів, створення умов для формування в них мотивації до самовиховання й саморозвитку;

- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі вивчення його психолого-педагогічних особливостей;

- профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

- діагностика – психологічне обстеження студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток навчання;

- корекція – організація психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

- реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф; тих, що перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання й життєдіяльності;

- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному та особистісному розвитку, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження у студентському середовищі явищ наркоманії, алкоголізму, расової і соціальної нетерпимості, суїцидів, аморального способу життя;

- прогностика – розробка й застосування моделей поведінки групи та особистості в різних умовах, проектування змісту й напрямів індивідуального розвитку студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

Діяльність психологічної служби включає такі основні напрями:

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання й розвитку студентів;

- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в університеті, участь у профорієнтаційних заходах для старшокласників і студентів з метою надання їм допомоги у свідомому виборі професії та побудові життєвої стратегії;

- психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у СумДПУ, виявлення обдарованих студентів, визначення причин неуспішності та незадовільної поведінки, психологічний супровід студентів, що потребують особливої уваги викладачів і кураторів академічних груп, робота щодо адаптації студентів до навчання;

- превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності, в рамках навчальних програм або як окремого предмету), метою якого є формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності.

Положення про психологічну службу

Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка

І. Загальні положення

1.1. Психологічна служба СумДПУ ім. А.С. Макаренка  – це структурний підрозділ, який у своїй діяльності забезпечує соціальний і психологічний супровід навчально-виховного процесу в університеті СумДПУ.

Основною метою діяльності психологічної служби СумДПУ ім. А.С. Макаренка є підвищення ефективності педагогічного процесу, розвиток і формування зрілої професійно орієнтованої особистості, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя всіх учасників навчально-виховного процесу: студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників, співробітників університету.

Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям студентів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

1.2. Психологічна служба СумДПУ забезпечує своєчасне й систематичне вивчення психофізичного розвитку студентів, мотивів їх поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчального закладу.

1.3. Психологічна служба СумДПУ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про позашкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

1.4. Діяльність психологічної служби СумДПУ забезпечується  методистом та завідувачем. Завідувач служби відповідає за зміст, якість та результати її діяльності перед керівництвом ВНЗ. Не менше одного разу на рік звітує перед керівництвом ВНЗ, подає встановлену звітність та іншу інформацію до Українського навчально-методичного центру практичної психології і соціальної роботи. За своїм статусом працівники психологічної служби належать до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами й гарантіями, передбаченими для них.

1.5. Психологічна служба тісно співпрацює з територіальними органами управління освітою, органами охорони здоров’я,  правоохоронними органами, соціальними службами для молоді (клініка «Дружня до молоді», Служба у справах дітей, Сумський міський центр дозвілля молоді, Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сумської міської ради), органами студентського самоврядування, громадськими організаціями ВНЗ.

1.6. Структура та штатний розпис психологічної служби СумДПУ визначаються вищим навчальним закладом та фінансуються за рахунок його власних коштів.

1.7. при психологічній службі можуть створюватися: лабораторія експериментальної психології, групи швидкого реагування, які надають невідкладну психологічну допомогу, консультативні і тренінг-групи, студентські гуртки, творчі групи, групи волонтерів, телефон довіри.

ІІ. Основні завдання психологічної служби

2.1. Основними завданнями психологічної служби СумДПУ є:

- підвищення психологічної культури всіх учасників навчально-виховного процесу, гуманізація стосунків у студентському та викладацькому колективах;

- сприяння повноцінному розвитку особистості студентів, створення умов для формування в них мотивації до самовиховання й саморозвитку;

- забезпечення індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі вивчення його психолого-педагогічних особливостей;

- профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку студентів.

2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є:

- діагностика – психологічне обстеження студентів, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку студентів, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток навчання;

- корекція – організація психолого-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та інтелектуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

- реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги студентам, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф; тих, що перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання й життєдіяльності;

- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному та особистісному розвитку, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі, попередження у студентському середовищі явищ наркоманії, алкоголізму, расової і соціальної нетерпимості, суїцидів, аморального способу життя;

- прогностика – розробка й застосування моделей поведінки групи та особистості в різних умовах, проектування змісту й напрямів індивідуального розвитку студентів і складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп та міжгрупових відносин.

2.3. Психологічна служба ВНЗ функціонує на трьох рівнях:

-  науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і

формування особистості студента з метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань;

- прикладному, на якому здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання й виховання, включаючи розробку навчальних програм, підручників, професійну підготовку і підвищення кваліфікації фахівців;

- практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу практичних психологів у СумДПУ.

2.4. Діяльність психологічної служби СумДПУ включає такі основні напрями:

- консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання, виховання й розвитку студентів;

- просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в університеті, участь у профорієнтаційних закладах для старшокласників і студентів з метою надання їм допомоги у свідомому виборі професії та побудові життєвої стратегії;

- психологічне забезпечення навчально-виховного процесу у СумДПУ, виявлення обдарованих студентів, визначення причин неуспішності та незадовільної поведінки, психологічний супровід студентів, що потребують особливої уваги викладачів і кураторів академічних груп, робота щодо адаптації студентів до навчання у ВНЗ;

- превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності, в рамках навчальних програм або як окремого предмету), метою якого є формування у студентів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я; профілактика алкоголізму, наркоманії, ВІЛ-інфекції і злочинності;

ІІІ. Структура та управління психологічною службою

3.1. Структура і штатний розпис психологічної служби СумДПУ визначаються керівництвом ВНЗ. Адміністративно служба підпорядковується проректору з науково-педагогічної (виховної та соціально-гуманітарної) роботи. Науково-методичне керівництво психологічною службою здійснює Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи та Сумський обласний Центр практичної психології і соціальної роботи, який діє на підставі статуту.

3.2. Атестація працівників психологічної служби – практичних психологів, соціальних педагогів, методистів психологічної служби, завідувачів навчально-методичних кабінетів психологічної служби здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

IV. Зміст діяльності психологічної служби

4.1. Працівник психологічної служби СумДПУ:

- бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного індивідуального розвитку студентів, збереження їх повноцінного психічного здоров’я;

- проводить психолого-педагогічну діагностику студентів, сприяє їх адаптації до нових умов навчально-виховного процесу згідно з рівнем психічного розвитку;

- розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, гендерних, вікових особливостей студентів;

- готує студентів до свідомого життя; здійснює їх превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму й наркоманії, інших залежностей і шкідливих звичок;

- проводить психологічну діагностику і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки студентів;

- формує психологічну культуру студентів, педагогічних працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.

4.2. Працівник психологічної служби повинен:

- керуватися у своїй діяльності законодавством України, етичним кодексом психолога, Положенням про психологічну службу системи освіти  України;

- дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність студентів, захищати їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;

- пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків або осіб, які їх замінюють;

- зберігати професійну таємницю; не поширювати відомостей, отриманих у процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди студенту чи його оточенню;

- постійно підвищувати свій професійний рівень;

- знати програмно-методичні матеріали й документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку студентів; вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрями і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки;

- проводити дослідження, моніторинги, тренінги, навчальні семінари, консультації для студентів, викладачів та співробітників ВНЗ.

4.3. Тривалість робочого тижня практичного психолога визначається чинним законодавством з урахуванням типу навчального закладу.

V. Фінансування діяльності психологічної служби

5.1. Фінансування діяльності психологічної служби й оплата праці практичних психологів здійснюються згідно з чинним законодавством.

5.2. Фінансування діяльності психологічної служби СумДПУ (у тому числі оплата праці її працівників) здійснюється за рахунок власних коштів вищого навчального закладу.

5.3. Працівникам психологічної служби СумДПУ надаються окремі приміщення (кабінети) для проведення діагностичної, навчальної, тренінгової, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

189

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 232 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW