Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Наукова діяльність СумДПУ імені А. С. Макаренка спрямована на здійснення фундаментальних і прикладних досліджень із пріоритетних напрямків науки й техніки, визначених Кабінетом Міністрів України, розробку теоретичних основ та науково-методичного забезпечення реформування освіти у світлі європейської інтеграції України, впровадження у практичну роботу університету та дитячих навчальних закладів психолого-педагогічних інновацій, наукову підготовку педагогічних кадрів для навчальних закладів різних рівнів, зміцнення творчого співробітництва із провідними вітчизняними та зарубіжними науковими та освітніми установами, широке залучення до наукової діяльності талановитої студентської молоді.

Пріоритетні напрями науково-дослідної діяльності:

- розробка, удосконалення і впровадження інноваційних освітніх і соціальних теорій та технологій, а саме: теорій та технологій інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному та регіональному контекстах; тенденцій розвитку українського фольклору та фольклору національних меншин в умовах глобалізаційних процесів; технологій профілактики та лікування захворювань опорно-рухового апарату та периферичної нервової системи; моделей розвитку інтелектуального і творчого потенціалу учнів та студентів в умовах впровадження нових стандартів математичної освіти та ін.

- дослідження нових матеріалів, зокрема у галузі фізики та хімії.

Залучення до науково-творчої діяльності є невід’ємним елементом навчання й виховання нової наукової еліти, генерації потужних освітніх кадрів. Тож важливою ланкою навчально-виховної роботи в університеті є студентська наукова діяльність, яка проводиться у таких формах: науково-дослідна робота в процесі вивчення фахових та гуманітарних дисциплін, участь у роботі наукових гуртків, проблемних груп, наукових заходів, в олімпіадах і науково-практичних конференціях. Про результативність організації наукової діяльності студентства ВНЗ свідчить велика кількість наукових публікацій студентів, нагород за перемогу у всеукраїнських студентських наукових конкурсах та олімпіадах.

Із 1992 р. в університеті функціонує аспірантура, в якій сьогодні ведеться підготовка за 10 спеціальностями: «Фізика твердого тіла», «Фізіологія людини і тварин», «Діалектика і методологія пізнання», «Філософська антропологія, філософія культури», «Філософія науки», «Українська література», «Загальна педагогіка та історія педагогіки», «Теорія та методика музичного навчання», «Теорія навчання», «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення».

У 2014 р. було відкрито докторантуру за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Відповідно до наказу Вищої Атестаційної Комісії України у 2010 р. в СумДПУ імені А. С. Макаренка було відкрито спеціалізовану вчену раду К 55.053.01 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки». За період її діяльності (2010-2012 рр.) було захищено 18 дисертаційних досліджень.

У 2014 р. роботу спеціалізованої вченої ради К 55.053.01 було поновлено. За період її діяльності (2014-2016 рр.) було захищено 24 дисертаційні дослідження.

У 2016 р. у СумДПУ імені А. С. Макаренка відповідно до наказу МОН України було відкрито спеціалізовану вчену ради Д 55.053.01 по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальностями «Загальна педагогіка та історія педагогіки» (13.00.01), «Теорія та методика музичного навчання» (13.00.02), «Теорія та методика професійної освіти» (13.00.04) терміном на 3 роки.

Патентно-ліцензійна діяльність

Політика адміністрації СумДПУ імені А. С. Макаренка в науково-дослідницькій галузі спрямовується на підтримку створення об’єктів інтелектуальної власності, набуття прав на них, використання та захист цих прав, удосконалення системи патентно-інформаційного забезпечення.

У 2009 р. науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патенти на корисну модель:

1.№ 41869 «Поролоновий тренажер «Гармошка» для розвитку сили та силової витривалості основних м’язових груп тулуба, верхніх кінцівок у дітей старшого дошкільного та молодшого віку» (автор – Корж Ю.М.);

2.№ 41870 «Поролоновий тренажер «Клин» для розвитку сили привідних м’язів стегна та стопи» (автор – Корж Ю.М.);

3.№ 45635 «Гумово-поролоновий еспандер «Лук» для розвитку сили та силової витривалості м’язів тулуба і кінцівок у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (автор – Корж Ю.М.);

4.№ 45636 «Тренажер «Силач» для розвитку сили і силової витривалості основних м’язових груп тулуба і кінцівок у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку» (автор – Корж Ю.М.).

У 2010 р. науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патент на винахід:

1. № 92412 «Спосіб оцінки функціонального стану клітин біологічних об’єктів In Vitro» (автор – Дмитрук С.М.).

У 2011 р. науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності отримано патент на винахід:

1. № 94829 «Спосіб видалення Оксигену з флуоридних розплавів» (автори – доц. Бугаєнко В.В., доц. Касьяненко Г.Я., Пшеничний Р.М.).

У 2012 р. науковцями університету отримано патенти:

Патенти ДП Українського інституту промислової власності:

1.№ 68855 «Пристрій для одержання тепла при піролізі органічних матеріалів» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

2.№ 70767 «Виріб з двошаровим покриттям» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

3.№ 71628 «Спосіб нанесення покриття термічним напиленням» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

4.№ 72904 «Металевий порошок для термічного нанесення покриття на основі перехідних металів» – співавтор доц. Стадник О.Д.;

5.№ 67547 «Спосіб одержання складних мінеральних добрив» – співавтор к.т.н. Клименко Р.М.;

6.№ 71268 «Спосіб одержання біомінеральних добрив» – співавтор к.т.н. Клименко Р.М.;

7.№ 71679 «Спосіб одержання сульфату заліза для кормової промисловості» – співавтор к.т.н. Клименко Р.М.;

8.№ 67129 «Казково-ігрова дитяча гантель» (автори – Корж Ю.М., Корж З.О.);

9.№ 67393 «Казково-ігрові рукавички для розвитку рухових якостей у дітей» (автори – Корж Ю.М., Корж З.О.).

Патенти Укрмедпатентінформ, зареєстровано як нововведення в системі охорони здоров’я:

1.авторська методика «Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку» (методичні рекомендації Укрмедпатентінформ № 09.11/62.11) – співавтор д.мед.н., доц. Калениченко І.О.;

2.авторська методика «Оцінка склепіння стопи учнів загальноосвітніх закладів у скринінгових дослідженнях» (інформаційний лист Укрмедпатентінформ № 126-2012) – співавтор д.мед.н., доц. Калениченко І.О.

В Державній службі інтелектуальної власності України зареєстровано авторські права на науковий твір:

1.№ 45430 «Спосіб визначення ефективності реабілітаційно-оздоровчих програм» (автор – Арєшина Ю.Б.);

2.№ 45431 «Комплекс шкал для оцінки клінічних показників у дітей з рецидивуючим бронхітом» (автор – Арєшина Ю.Б.);

3.№ 45429 «Комплекс шкал для оцінки стану різних рефлекторних зон у дітей з рецидивуючим бронхітом» (автор – Арєшина Ю.Б.);

4.№ 42299 «Спосіб визначення інтенсивності відчуття дискомфорту під час впливу на рефлекторні зони у дітей 3-7 років» (автор – Арєшина Ю.Б.).

У 2013 р. науковцями університету в ДП Український інститут промислової власності подано заявки та отримано патенти на корисні моделі:

1.№ 86389 «Спосіб динамометричних досліджень сили різних груп м’язів» – співавтор доц. Звіряка О.М.).

2.№ 86390 «Універсальний електротензодинамометричний вимірювальний комплекс» – співавтор доц. Звіряка О.М.

У 2014 р. науковцями університету отримано охоронні документи:

  1. Свідоцтво про визнання відповідності педагогічним вимогам № 06/029 від 24.06.2014 р. «Модель «Плівкові об’єкти для демонстрації і вивчення явища гігантського магнітоопору»» (проф. В.Б. Лобода).
  2. Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:

2.1. № 55930 від 05.08.2014 р. «Науковий твір «Розділи 11-й «Болонський процес: виміри змін» та 12-й «Компетентності менеджера інноваційної діяльності у соціально-педагогічній сфері» монографії «Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів» (проф. А.А. Сбруєва);

2.2. № 55931 від 05.08.2014 р. «Науковий твір «Розділи 16-й «До питання глобального поширення волонтерських рухів та управління міжнародними волонтерськими програмами» та 17-й «Механізми ре соціалізації неповнолітніх засуджених в умовах пенітенціарної системи України» монографії «Змістові інновації у магістерській підготовці соціальних педагогів» (доц. І.А. Чистякова).

Стали співавторами патентів на корисні моделі:

  1. № 89998 від 12.05.2014 р. «Інструмент або виріб з багатошаровим покриттям» (викл. А.П. Шипиленко);
  2. № 93349 від 25.09.2014 р. «Спосіб підготовки вагітних із ожирінням до пологів» (викл. Т.М. Коваленко);
  3. № 93350 від 25.09.2014 р.«Спосіб прогнозування переношування вагітності» (викл. Т.М. Коваленко);

У 2015 р. науковці університету стали співавторами патентів:
- винахід № 107905 від 25.02.2015 р. «Спосіб прогнозування переношування вагітності» (викл. Т.М. Коваленко);
- корисна модель № 101728 від 25.09.2015 р. «Спосіб підготовки вагітних із переношеною та пролонгованою вагітністю до пологів» (викл. Т.М. Коваленко).

Для потреб науковців університету щорічно оновлюється перелік зарубіжних баз даних щодо об’єктів промислової власності та патентно-ліцензійної діяльності, до яких надається безоплатний доступ в Інтернеті.

Найбільш конкурентоспроможні прикладні розробки

Розробка № 1

Назва розробки: Використання метаболічного еквіваленту в оцінці рівня рухової активності дітей шкільного віку

Автори: д.мед.н., доц. Калиниченко Ірина Олександрівна (співавтори: д.мед.н., проф. Полька Н. С., к.мед.н. Гозак С. В., Станкевич Т. В.).

Розробка № 2

Назва розробки: Казково-ігрова дитяча гантель

Автори: ст. викл. Корж Юрій Миколайович, ст. викл. Корж Зоя Олександрівна.

Розробка № 3

Назва розробки: Тренінг-семінар «Профілактика та корекція професійного вигорання»

Автори: к.психол.н., доц. Улунова Ганна Євгеніївна.

Розробка № 4

Назва розробки: Методична система інтегрованого навчання термодинаміки і статистичної фізики в педагогічних університетах

Автори: д.пед.н., доц. Мороз Іван Олексійович.

Розробка № 5

Назва розробки: Гігієнічні рекомендації щодо проектування, обладнання та утримання позашкільних навчальних закладів спортивного профілю

Автори: д.мед.н., проф. Калиниченко Ірина Олександрівна (співавтори: д.мед.н., проф. Полька Н. С., к.мед.н. Гозак С. В., Скиба О. О.).

Розробка № 6

Назва розробки: Інтегрована програма корекції фонетико-фонематичного недорозвинення мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами артпедагогіки

Автори: к.пед.н. Литвиненко Віталіна Анатоліївна.

Розробка № 7

Назва розробки: Плівкові об’єкти для демонстрації і вивчення явища гігантського магнітоопору

Автори: к.ф.-м.н., професор Лобода Валерій Борисович; к.ф.-м.н., доцент Ю.О. Шкурдода, к.ф.-м.н., доцент С.М. Хурсенко, к.ф.-м.н. В.О. Кравченко.

Розробка № 8

Назва розробки: Застосування новітніх фітнес-технологій у реабілітації осіб похилого віку

Автори: викл. Карпенко Юлія Миколаївна.

Розробка № 9

Назва розробки: Оцінка шкільної готовності

Автори: к.психол.н., доц. Заікіна Ганна Леонідівна; д.мед.н., проф. І.О. Калиниченко (у співавторстві: Т.В. Кулагіна).

Розробка № 10

Назва розробки: Геоекологічний аналіз річок Сумської області та основні напрямки їх раціонального використання

Автори: ст. викл. Данильченко Олена Сергіївна.

Розробка № 11

Назва розробки: Подолання негативних станів у кризовій ситуації втрати роботи

Автори: викл. Федорова Євгенія Валентинівна.

Розробка № 12

Назва розробки: Фізична реабілітація передчасно народженої дитини на першому місяці життя в єдиній соціально-біологічній системі «мати-дитина»

Автори: к.фіз.вих., ст. викл. Коваленко Тамара Миколаївна, студ.-магістр. Бутенко Юлія Василівна.

Наказ №34 24.01.2017

img240 5d8ea 1745674209

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 195 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW