Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

IMG 5815 3b334 1746713102

Завідувач кафедри - кандидат біологічних наук, доцент Вакал Анатолій Петрович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коротка історія кафедри ботаніки

Кафедра загальної біології та екології була створена як кафедра ботаніки у 1930 році, коли навчальний заклад мав назву Сумський інститут соціального виховання. На кафедрі були зосереджені всі предмети біологічного циклу, а згодом від неї відчленувалася кафедра зоології. Першим завідувачем кафедри ботаніки був професор Юхим Петрович Буженко. Він очолював кафедру до 1938 року. На той час кафедра мала трьох працівників – завідувача, одного асистента Гавриленко Григорія Сергійовича, та лаборанта – Сичова Василя Григоровича.

Викладались такі предмети як ботаніка, фізіологія рослин, предмети сільськогосподарського циклу. Читались лекції з врахуванням новітніх досягнень того часу, велись лабораторні заняття та польова практика.

Наукова робота проводилась у двох напрямках: це ботанічний і сільськогосподарський. Ю.П.Буженко займався альгологією. Тема його кандидатської дисертації „Мікрофлора річок Корабельної, Тигула та Псла”. По темі опубліковано понад десять наукових статей. Крім того ним написаний і зберігся в архівах музею в рукописі посібник „Лабораторний практикум з ботаніки.”

За весь період існування кафедрою керували з різними строками десять завідувачів. З 1961 року, кафедру очолила доцент Н.І.Дегтярьова і працювала на цій посаді п’ятнадцять років. Кафедра виросла до 9 викладачів з них п’ять доцентів, один старший викладач і три асистенти. Цикл сільськогосподарських дисциплін викладав доцент Б.М.Польський; фізіологію рослин – доц. І.Х.Сухарєва; ботаніку – доц..М.І.Стеблянко, ст. викладач В.А.Ковтун; генетику та дарвінізм – доц. Н.І.Дегтярьова. На кафедрі панувала надзвичайно творча атмосфера. Всі викладачі окрім викладацької роботи виконували наукову та займалися виховною роботою. Свої досягнення друкували в наукових журналах та “Збірнику наукових праць Сумського педінституту”.

В 1976 році на завідування було обрано доц. Стеблянко М.І., який очолював кафедру до 2001 р. (25 років). У зв’язку з ростом контигенту виросла і кафедра. Штат кафедри збільшувався. Сьогодні кафедра являє собою одну із крупних структур природничо-географічного факультету. Її можна вважати загально університетською, так як курс основ екології читається на всіх факультетах університету. З 2001 року керує кафедрою доц. Вакал А.П. У наш час на кафедрі працюють десять доцентів і два викладачі. Читання лекційних курсів забезпечується фахівцями з вченими ступенями та званнями – так курс ботаніки, анатомії та морфології рослин читають доценти, кандидати біологічних наук Закорко Н.Г., Гончарова К.Д; систематики рослин – доц., к. б. н. Родінка О.С., доц., к. б. н. Голубшова Ю І.; фізіологію рослин – доц., к. б. н. Москаленко М.П.; основи с/г виробництва, екологію доц. к.б.н. Вакал А.П.; генетику з основами селекції – доц. к.б.н. Торяник В.М.; методику викладання біології – доц. к.п.н. Суряднова В.П.; екологію – доц. к.б.н. Карпенко К.К.; еволюційне вчення – доц. к.б.н. Данько Я.М. Всі викладачі закінчили аспірантури при провідних наукових установах країни, являються вченими у різних галузях біологічних наук, а також в даний момент працюють над проблемами – вдосконалення методики підготовки вчителя-біолога до роботи в сучасній школі, результати наукової роботи друкують в науково-методичних журналах та збірниках.

Разом з тим кафедрою завжди проводилися ботанічні дослідження розпочаті ще в перші роки існування кафедри.

Найбільша активізація науково-дослідної роботи з проблем ботаніки розпочинається з 1986 р., коли кафедра була залучена до виконання госпдоговірних робіт. Спочатку досліджували вплив аеротехногенних забруднень на рослинність (М.І.Стеблянко – керівник, А.П.Вакал, В.А.Ковтун, К.Д.Гончарова), з 1989 р. вивчали природні ресурси лікарських рослин області (К.К.Карпенко – керівник, М.І.Тельпухов, Н.Г.Закорко, К.Д.Гончарова, В.П.Суряднова). В 1993, 1994, 1998 рр. вивчали поширення на Сумщині рослин, занесених до Червоної книги України та обласного списку (К.К.Карпенко – керівник, А.П.Вакал, О.С.Родінка – виконавці). Обстежуються заповідні території. Результати висвітлені в матеріалах науково-практичних конференцій (1990, 1994), збірниках праць інституту (1992, 1998), науково-популярних і методичних виданнях (1994, 1996, 1997, 1999).

Викладачами кафедри підготовлено цілий ряд посібників. Одні з них являються підручниками для студентів ВУЗів. Таким являється підручник „Основи сільськогосподарського виробництва” 1977, автори доц. Польський Б.М., доц. Стеблянко М.І.; колективною працею кафедри являється „Ботаніка, анатомія та морфологія рослин” 1995 р. під заг. редакцією проф. Стеблянко М.І., співавтори доценти Гончарова К.Д., Закорко Н.Г.

Кафедра неодноразово являлась організатором конференцій. Так в 1973 р. на базі кафедри ботаніки була проведена всесоюзна конференція завідуючих кафедрами ботаніки педінститутів на тему: ”Удосконалення викладання в педагогічних інститутах з урахуванням нових планів і програм”. Проведено ряд природоохоронних конференцій.

На кафедрі проводиться наукова робота зі студентами. Працює декілька проблемних груп:з мікології та флористико-екологічних досліджень – доц. Ю.І. Литвиненко, А.П.Вакал.; генетики – доц. В.М.Торяник; фізіології рослин – доц. М.П.Москаленко; циклом методичних досліджень керує доц. Л.П. Міронець. Виконуються студентами курсові та дипломні роботи, окремі студентські досягнення публікуються в статтях. Проводиться польова практика як в межах області та України.

Викладачі кафедри:

IMG 5478 eaff3 1046036967

Вакал Анатолій Петрович, народився 1960 року, завідувач кафедри ботаніки, кандидат біологічних наук, доцент, у 1984 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію “Оцінка трансформації наземних біогеоценозів в зоні впливу заводів по виробництву фосфорних добрив” за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Фахівець у галузі екології, грунтознавства, охорони природи.

Данько Ярослав Миколайович, народився 1962 року, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, у 1982 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію “Вплив різних екзогенних акцепторів та донорів електронів на утворення метану метаногенним угрупованням” за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. Фахівець у галузі мікробіології, проблем теорії еволюції.

Литвиненнко Юлія Іванівна, народилася 1981 року, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, у 2002 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 2007 захистила кандидатську дисертацію “Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся” за спеціальністю 03.00.21 – мікологія. Фахівець у галузі мікологія, ботаніки, молекулярної біології.

Москаленко Микола Павлович, народився 1962 року, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, у 1984 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію “Темнове дихання гібридів кукурудзи в онтогенезі в зв’язку з фотосинтезом, ростом і продуктивністю” за спеціальністю 03.0012 – фізіологія рослин. Фахівець у галузі фізіології рослин, екології рослин, молекулярної біології.

Міронець Людмила Петрівна, народилася 1976 року, доцент кафедри ботаніки, у 1998 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію “Методика застосування комп’ютерних технологій у процесі навчання біології учнів 7-го класу” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). Фахівець у галузі педагогіки, методики навчання біології та природознавства.

Торяник Валентина Миколаївна, народилася 1967 року, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, у 1989 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію “Спонтанна мутаційна мінливість озимої пшениці у різних еколого-географічних регіонах України” за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Фахівець у галузі генетики, селекції, біотехнології, молекулярної біології.

Карпенко Ольга Віталіївна зав. лабораторією, закінчила Сумський державний педінститут, базова освіта – Вчитель географії та біології.

Усатих Тетяна Олексіївна ст. лаборант, закінчила Сумський державний педінститут, базова освіта – Вчитель географії та біології.

Бут Ірина Олексіївна ст.лаборант,закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, базова освіта- Вчитель біології, практичний психолог.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 202 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW