Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

2f5134rf

Горболіс Лариса Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри.

У 1992 р. закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А.С. Макаренка, 1995 р. захистила кандидатську дисертацію «Проблема національного характеру у творчості Г. Квітки-Основ’яненка», 2005 р. – докторську дисертацію «Художня парадигма народнорелігійної моралі у прозі українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.». З 2008 р. – завідувач кафедри.

Сфера наукових досліджень: проблема національної самобутності українського письменства, проблеми народознавства, культурології, порівняльного літературознавства.

Авторпонад 150 праць, з-поміж яких монографії, навчальні посібники: «Парадигма народнорелігійної моралі у творчості українських письменників кінця ХІХ – початку ХХ ст.» (2005); «Тимотей Бордуляк. Життя і творчість» (2007); «Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників» (2010) – (гриф МОН); «Домінанти духовного світу українців» (2010) (у співавторстві); «Літературне краєзнавство» (2011) (у співавторстві); «Інтерпретаційне поле українського художнього тексту (кінець ХІХ – початку ХХ ст.)» (2012); «Теорія літератури і методологічний дискурс» (2014), «Чужина: коди інтерпретації» (2016).

Член експертної комісії МОН України з розгляду проектів наукових досліджень і розробок вищих навчальних закладів ІІІ – IV рівнів акредитації та науковихустанов(секція«Літературознавство, мовознавство, мистецтвознав-ство та соціальні комунікації»); член експертної комісії МОН з експертизи дисертацій; член редколегії фахового збірника «Філологічні трактати» (СумДУ); лауреат обласного конкурсу «Золоте серце» (2006). Номінант Енциклопедії Сучасної України (2007), почесний член літературно-мистецького клубу «Натхнення» ім. А.С. Душина (м. Сміла Черкаської області).

Керує кандидатськими дисертаціями аспірантів. У 2013 р. під її керівництвом аспірантка кафедри Черниш А.Є. захистила дисертацію «Жанрово-стильові особливості роману-біографії М. Слабошпицького» зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Рецензент монографічних досліджень, навчальних посібників. Опонент дисертацій. Учасник численних конференцій різних рівнів.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки (2005), грамотою Сумської обласної державної адміністрації (2008), неодноразово нагороджувалася грамотами університету.

Історія кафедри

Мовно-літературний факультет існував ще при Сумському педагогічному технікумі в 1924 р.
Спочатку кафедрою керував Симоненко Карл Андрійович.
Пізніше, у різні часи – Бик Михайло Борисович, Марков Дмитро Федорович та інші.
Після війни діяльність кафедри літератури очолила Кауфмак Лія Соломонівна.
З 1967 р. кафедру очолював Ступак Юрій Петрович.
З 1971 р. – Яловий Федір Михайлович;
З 1977 р. – Білецький Дмитро Матвійович;
З 1983 р. – Манченко Ольга Григорівна,
З 1989 р. – Каменська Надія Павлівна.
З 2008 р. кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Горболіс Лариса Михайлівна.
Почесні ветерани кафедри : Будянський В. І., Гризун А.П., Домчук М. П., Каменська Н. П., Манченко О. Г.

IMG 4281 43049626IMG 4268 1362959710IMG 4260 2051141592

IMG 4318 129858445 Владимирова Валентина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент.

Сфера наукових досліджень: шевченкознавство, становлення та розвиток українського літературознавства та критика другої половини ХІХ-ХХстоліть, поезія і проза ХХ ст.

Автор понад 60 праць, серед яких навчально-методичні посібники:

«Українська література першої половини ХХ століття: творчі індивідуальності у сьогоденному контексті» (2013); «Українська література першої половини ХХ століття (завдання творчого характеру, тести» (2014), «Українська література другої половини ХХ – початку ХХІ століть (творчі завдання, тести)» (2016).

risunok1 835921565 Єременко Оксана Романівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Коло наукових досліджень: еволюція жанру балади, історична романістика, українська література ХІХ століття, дитяча література.

Бере активну участь у роботі закордонних, міжнародних і всеукраїнських конференцій, готує студентів до участі у наукових конференціях, конкурсах наукових робіт.
Лауреат премії Канадського товариства приятелів України ім. Б. Патики.

Автор понад 150 друкованих праць, серед яких навчально-методичні посібники:

«Різдво і Великдень в Україні» (2008); «Історія української літератури першої половини ХІХ століття» (2009) (у співавторстві) – гриф МОН; «Сучасний історичний роман і його вивчення в школі» (2010); «Художнє обличчя минулого в сучасній історичній романістиці (На шляху літературознавчого аналізу текстів» (2012) – гриф МОН; «Журналістсько-літературна діяльність Романа Федоріва» (2013) (у співавторстві) – гриф МОН; «Історія української літератури ХІХ століття: перші десятиріччя» (2015) (у співавторстві).

IMG 4314 1550591767 Захарова Валентина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Сфера наукових досліджень: проблема аналізу тексту художнього твору на уроках літератури, звичаї та традиції українського народу в художній літературі.

Автор понад 50 друкованих праць, серед яких навчальні та методичні посібники:

«Аналіз поетичного твору в школі» (2005); «Методичні рекомендації для вивчення вступу до літературознавства» (2012); «Художнє вираження психологізму в новелах Василя Стефаника» (2013) (у співавторстві); «Методичні рекомендації учителю-словеснику до вивчення індивідуального стилю письменника в старших класах» (2014) (у співавторстві), «Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи з дисципліни: Методика навчання української літератури» (2016).

IMG 4296 991035627 Кириленко Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Сфера наукових досліджень: художня інтерпретація фольклорно-міфологічних мотивів і образів у творах українських письменників, творчість «шістдесятників».

Автор понад 50 друкованих праць, серед яких:

«Художньо-національний світ у романі Ліни Костенко «Маруся Чурай»» (2010); «Конспекти уроків та тести з української літератури для учнів 10 класу (з мультимедійними презентаціями) (2012) (у співавторстві); «Художнє моделювання образу квітів в українському фольклорі (2013) (у співавторстві).

IMG 2883 1577760717 Черниш Анна Євгеніївна – кандидат філологічних наук, ст. викладач.

Сфера наукових досліджень: тенденції розвитку сучасної української літератури, історія української літератури Х – ХVIIIст.талітературноїкритики, порівняльне літературознавство.

У грудні 2013 р. захистила кандидатську дисертацію «Жанрово-стильові особливості роману-біографії М. Слабошпицького» зі спеціальності 10.01.01 – українська література.

Автор понад 30 друкованих праць, серед яких монографія «Жанрово-стильові особливості роману-біографії у творчості Михайла Слабошпицького» (2015).

Основні напрямки діяльності кафедри

Науково-дослідна робота кафедри спрямована на ознайомлення з найбільш вагомими теоріями, концепціями і школами світового літературознавства ХХ століття.
Підготовлені членами кафедри монографії й навчально-методичні посібники зорієнтовані на виявлення національної підоснови літературного напряму чи періоду й шляхи відображення національного, ментального, духовного осердя в текстах українських письменників.
При кафедрі української літератури діє аспірантура.
З часу заснування її успішно закінчили й захистили кандидатські дисертації зі спеціальності 10.01.01 – українська література 10 осіб.
Викладачі кафедри упродовж 2011-2013 рр. працювали над колективною темою «Теоретико-практичні аспекти інтерпретації тексту» (державний реєстраційний номер 0111U005737); науковий керівник – проф. Горболіс Л.М.
Мета роботи: створити найбільш прийнятні для застосування у вищому навчальному закладі та загальноосвітній школі методи й методики аналізу художніх творів, нові шляхи та підходи до аналізу текстів, передбачених програмами ВНЗ та загальноосвітніх шкіл.
З 2014 р. кафедра працює над колективною темою «Інтерпретаційні можливості художнього тексту»; науковий керівник – д.філол.н., проф. Горболіс Л. М.
Мета роботи: з’ясувати рівні та способи літературознавчого потрактування художнього тексту, застосовуючи широку методологічну основу й теоретико-методологічний апарат із теорії й історії літератури, а також літературної критики.
Кафедра взяла участь у підготовці й проведенні регіональної конференції «Актуальні проблеми фольклору та фольклорис-тики» (2012); Всеукраїнської науково-теоретичної конференції VII Довженківські читання «Олександр Довженко: українська культура, історія, традиції, сучасність» (2014) разом із Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка;

міжвузівських студентських читань, присвячених 200-річчю від дня народження Т. Шевченка (2014);

обласної студентської науково-практичної конференції «На вічнім шляху до Кобзаря», присвяченої 200-річчю від дня народження Т. Шевченка (2014).

Щороку викладачі кафедри беруть активну участь в організації та проведенні Днів студентської науки (квітень) та науково-методичного семінару магістрантів «Актуальні питання філології та методології» (березень).

Кафедра успішно співпрацює з Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Лебединським педагогічним училищем імені А. С. Макаренка,

Сумською обласною універсальною бібліотекою, Сумським обласним художнім музеєм ім. Н. Онацького.

У межах обласної програми «Вчитель» кафедра надає консультаційно-методичну допомогу вчителям області з проблем вивчення української літератури в навчальних закладах різних типів, у написанні та рецензуванні навчально-методичної продукції (статей, навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо).
З огляду на всезростаючу в сучасному постіндустрі-альному світі потребу в комп’ютерних технологіях та входженням України в європейський освітній простір, викладачі кафедри беруть участь у реалізації програми «Intel: навчання для майбутнього», мета якої – підготувати майбутніх вчителів загальноосвітніх навчальних закладів України до ефективного використання інформаційно-комунікаційних техно-логій у навчальному процесі.
Професорсько-викладацький склад кафедри бере активну участь у всеукраїнських і міжнародних (Росія, Чехія, Білорусь) наукових та науково-практичних конференціях різних рівнів, постійно підвищує свою кваліфікацію.
Студентська науково-дослідна робота
Професорсько-викладацький склад кафедри успішно керує студентською науковою роботою. Студенти-філологи систематично публікують наукові статті у збірниках наукових праць «Наукові пошуки», «Філологічні студії», «Актуальні питання філології та методології» та ін., беруть активну участь у студентських наукових конференціях молодих учених всеукраїнського та міжнародного (Росія, Білорусь) рівнів.
У співавторстві з викладачами магістранти готують наукові статті у фахових виданнях, навчально-методичні посібники.
Викладачі кафедри доц. Владимирова В.М., доц. Кириленко Н.І. готують тематичні збірники наукових праць студентів і магістрантів.
Професорсько-викладацький склад кафедри активно сприяє розвитку творчих здібностей талановитої молоді.
2012 р. у видавництві «Мрія» вийшла друком збір-ка поезії і прози Кокадея М. «Барви води» (перед-мова проф. Горболіс Л.М.).
У 2012 р. студенти-філологи брали участь у літературно-журналістському конкурсі «Трушівське перо» (Львів). Робота Кокадея М. відзначена гран-прі конкурсу. Робота Пишної Д. посіла 2 місце, Шелестюк О. нагороджена заохочувальним призом і грамотою.
У 2012 р. у м. Кам’янець-Подільський студентська наукова робота Кобилякової А., присвячена творчості В. Слапчука, відзначена дипломом ІІ ступеня (науковий керівник – доц. Єременко О.Р.).
Студентка Зуєва М. у 2014 р. стала призером ІІІ етапу IV Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (науковий керівник – доц. Єременко О.Р.).
У 2015 р. студентка Зацарна М. посіла І місце на ІІІ етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнів-ської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (науковий керівник – доц. Кириленко Н.І.).
У ІІ етапі етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, що проводився 29.12.2014 р. в СумДУ, четвертокурсниця Гаврильченко А. (н. керівник – доц. Єременко О.Р.), та студентка фізико-математичного факультету Лаштун О. (н. керівник – доц. Владимирова В.М.)посіли 3 місце, про що свідчать грамоти Сумської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки (Суми, 2015 р., за підписом О. І. Попової).
У ІІІ етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка студентки Гаврильченко А. (н. керівник – доц. Єременко О.Р) посіла почесне 3 місце в Україні (див.: Додаток 5 до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 04. 2015 р. № 439).
Під керівництвом доц. Єременко О.Р. студентка Тимошенко А. підготувала на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Українська мова, література» дослідження «Гендерні виміри прозописьма Євгенії Кононенко». Галузева комісія за результатами рецензування представлених на конкурс робіт визнала наукову роботу Тимошенко А. такою, що може претендувати на нагородження (у заочному турі робота посіла 3місце). Магістрантка взяла очну участь у конкурсі, що проходив у Житомирському державному університеті імені Івана Франка, про що свідчить грамота за перемогу у номінації «Актуальність наукового дослідження» (за підписом голови галузевої комісії проф.Н. А. Сейко) і сертифікат учасника (Житомир, 2015).
Магістрантка Зацарна М. зайняла 1 місце в IVетапі ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка (лютий 2015 р.) (н. керівник – доц. Кириленко Н.І.).

ПВС кафедри організувала:

  • щорічну студентську науково-практичну конференцію «Шляхами легенд» (жовтень 2015 р. – доц. Кириленко Н.І.);
  • науково-практичний семінар «Фольклор Сумщини: сучасний стан та перспективи вивчення» (листопад 2015 р. – доц. Кириленко Н.І.);
  • науково-методичний семінар «Актуальні питання філології та методології» (березень 2015 р. – проф. Горболіс Л.М., доц. Кириленко Н.І.);
  • дні студентської науки (квітень 2015 р. – проф. Горболіс Л.М., доц. Кириленко Н.І.).

На кафедрі працюють наукові гуртки

«Ідейно-естетичні грані української постмодерної літератури» (науковий керівник – доц.Владимирова В.М.)

«Національна самобутність української літератури» (науковий керівник – проф. Горболіс Л.М.)

«Сучасний український історичний роман» (науковий керівник – доц. Єременко О.Р.)

ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

«Фольклорні традиції Сумщини» (науковий керівник – доц. Кириленко Н.І.)
«Сучасний урок літератури» (науковий керівник – доц. Захарова В.А.)
«Метамодерний дискурс української літератури» (науковий керівник – ст. викладач Черниш А.Є.).

10 2919 1686482154 image 2 298029032 organizatori zahodu 1373965822

Публікації викладачів кафедри

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 195 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW