Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

IMG 171876765Клочко Лариса Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: лексикологія англійської мови, спецкурс з другої іноземної мови (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), іноземна мова (англійська).

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика.

Основні публікації за останні 3 роки

Історія кафедри

Кафедра створена у січні 1990 року.

Склад кафедри

IMG 1725 copy

kovalenko svitlana mikolayivna 1324564712 Коваленко Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, практична фонетика.

Коло наукових інтересів: освіта дорослих в розвинених англомовних країнах, актуальні питання методики викладання іноземних мов (студентський науковий гурток).

Основні публікації за останні 3 роки

chikalova 200228307 Чикалова Марина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси:

 • англійська мова» (6.140103 – туризм, 6.040201 – математика, 6.040203 – фізика, 6.040302 – інформатика, 6.020303 – українська філологія, 6.010102 – початкова освіта, 6.020202 – хореографія, 6.020205 – образотворче мистецтво, 6.020204 – музичне мистецтво);
 • ділова англійська мова (7.04020301– фізика, 8.04020301– фізика*, 7.04020201 – математика, 8.04020201 – математика*);
 • англійська мова за професійним спрямуванням» (7.04020301– фізика, 8.04020301– фізика*, 7.04020201 – математика, 8.04020201 – математика*).

Коло наукових інтересів: підготовка фахівців для сфери міжнародного туризму у вищих навчальних закладах.

Основні публікації за останні 3 роки

golubkova 436855347 Голубкова Наталія Леонідівна – старший викладач кафедри практики англійської мови, заступник декана факультету іноземної та слов’янської філології, координатор ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови, країнознавство Великої Британії та США.

Коло наукових інтересів: країнознавчий та лінгвокраїнознавчий аспекти в процесі викладання англійської мови, порівняльна педагогіка.

Основні публікації за останні 3 роки

terenko 1668793460 Теренко Олена Олексіївна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: підвищення кваліфікації (англійська мова), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), іноземна мова (англійська).

Коло наукових інтересів: компаративна педагогіка, соціолінгвістика.

Основні публікації за останні 3 роки

sidorenko o.l 390986624 Сидоренко Олена Леонідівна – викладач кафедри практики англійської мови.

Магістрант кафедри ПВШ СумДПУ ім. А.С.Макаренка, заочна форма навчання.

Здобувач наукового ступеня «кандидат педагогічних наук», тема дисертаційного дослідження «Розвиток недержавної вищої школи України в кінці XIX - на початку XXст. Тему затверджено вченою радою СумДПУ ім. А.С.Макаренка (протокол №2 від 28 вересня 2015 р.).

Основні фахові курси: англійська мова.

Список публікацій за останні 3 роки

skachannye fayly 1 802344461 Гуменюк Інна Леонідівна – викладач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: практична фонетика, практична граматика, англійська мова як друга, ПУПМ.

Коло наукових інтересів: експериментальна фонетика, інтонологія, фоносемантика.

Основні публікації за останні 3 роки

korobova2 151231892 Коробова Юлія Володимирівна – викладач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, англійська мова як друга іноземна.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов, професійно орієнтоване говоріння.

Основні публікації за останні 3 роки

Krasulia 334504984 Красуля Алла Вікторівна – викладач кафедри практики англійської мови.

Коло наукових інтересів: методика викладання англійської мови, освітній фандрейзинг, порівняльна педагогіка.

Основні фахові курси: практична фонетика англійської мови, практика усної та писемної англійської мови.

Основні публікації за останні 3 роки

marushkevich 1105432349 Марушкевич Оксана Вікторівна – викладач кафедри практики англійської мови.

Коло наукових інтересів: лінгвокогнітивні аспекти вивчення дискурсу.

Основні публікації за останні 3 роки

sverdlenko 1951263890 Свердленко Олена Анатоліївна – викладач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: практика англійської мови, практична фонетика.

Коло наукових інтересів: теорія перекладу, викладання фонетики у вищій школі, фоностилістика.

Керує науковим студентським гуртком «Поетичний переклад. Фонетичний аспект».

Основні публікації за останні 3 роки

skachannye fayly 1 802344461 Чуричканич Ірина Едуардівна – викладач кафедри англійської мови.

Основні фахові курси: практика англійської мови.

Коло наукових інтересів: когнітивна графіка та методика викладання іноземних мов.

Основні публікації за останні 3 роки

davydova t.v 2024424593 Давидова Тетяна Василівна – викладач кафедри практики англійської мови.

Основні публікації за останні 3 роки

Дисципліни

На кафедрі викладаються такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення англійської мови, практична граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови, теоретична фонетика, історія англійської мови. Кафедра керує написанням курсових та дипломних робіт з англійської філології та педагогічною виробничою практикою студентів.

В аспірантурі навчається:

Красуля А.В. – Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Колективна тема кафедри

Кафедра практики англійської мови працює над колективною темою: «Функціонування мовних одиниць фонетичної, лексичної та граматичної систем англійської мови: семантико-прагматичний аспект».

Основними результатами досліджень з колективної та індивідуальних тем можна вважати:

 • досліджувались графічні моделі взаємодії мовних одиниць різних мовних рівнів у текстах-описах природи. Обґрунтована методика проведення експериментально-фонетичного дослідження просодичного оформлення англомовних прозових описів;
 • досліджувались функціональні особливості контекстуальних синонімів, зокрема їх номінативна функція. Результати дослідження показали, що номінативна функція контекстуальних синонімів поділяється на інтродуктивну, ідентифікуючу, оцінну та образну функції. Контекстуальні синоніми виконують важливу текстоутворюючу функцію – текстооформлюючу та тексторозвиваючу, а також сприяють реалізації граматичних категорій тексту зв’язності, інформативності, проспекції та модальності;
 • кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко С.М. та ст. викладач Голубкова Н.Л. працюють над індивідуальною темою «Модернізація вищої освіти дорослих у Великій Британії та США».

Науково-методична робота кафедри

Протягом останніх 3 років викладачами кафедри було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Чикалова М.М., Теренко О. О.) та одну дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Давидова Т.В.).

На кафедрі працюють 2 проблемні групи та 4 наукових гуртки.

У квітні 2010 року була проведена студентська наукова конференція. На кафедрі працювала секція «Функціонування мовних одиниць у тексті».

Кафедра практики англійської мови є співорганізатор проведення Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю «Мовна особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній парадигмі освіти», яка відбулася на базі Інституту філології СумДПУ імені А.С.Макаренка 22-23 вересня 2010 року.

Кафедра співпрацює з кафедрою перекладу та англійської філології Сумського державного університету.

Міжнародна діяльність

Пріоритетним напрямом діяльності Інституту філології (відділення іноземних мов) є міжнародна співпраці, яка спрямована на а) вивчення та поширення зарубіжного досвіду з підготовки вчителів, б). обмін результатами дослідницької роботи з зарубіжними навчальними та науковими закладами.

У вересні 2010 року розпочалася друга фаза спільного проекту, спрямованого на налагодження довготривалого міжнародного співробітництва та обмінів викладачами та студентами з метою підвищення їх професійного рівня та проведення спільних досліджень, між Східно-Мічиганським Університетом, м. Іпсіланті та Інститутом філології Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка.

З 16.09. по 25.09.2010 року студентами Східно-Мічиганського Університету, Джейсон Віндз (Jason Windes) та Кімберлі Бентлі (Kimberly Bentley), були проведені презентації «Університети США: національний, місцевий та індивідуальний погляд на структуру та навчально-наукову діяльність університетів і на життя американського студентства» для викладачів і студентів Інституту філології.

22 - 23 вересня 2010 року була проведена Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Мовна особистість студентів-філологів і учнів загальноосвітніх шкіл у сучасній парадигмі освіти». З доповіддю «Розвиток мислення студентів в умовах активного особисто-орієнтованого навчання» виступив доктор філософії, професор Східно-Мічиганського Університету Джо Бішоп, який ознайомив присутніх з американськими сучасними методиками та технологіями розвитку критичного мислення студентів.

IMG_3088

У вересні 2010 року (вересень - грудень) професор Джо Бішоп розпочав реалізацію проекту щодо створення умов для міжнародного співробітництва між СМУ та СумДПУ на базу Ресурсного центру вчителів, Інституту філології. Завданнями даної фази є:

1) ознайомити викладачів СумДПУ з процесом і технологіями грантрайтингу;

 1. проведення лекційних занять з історії педагогіки, порівняльної педагогіки, американських методик особистісно-орієнтованого навчання, лінгвокраїнознавства США та Канади;
 2. проведення занять та консультацій для викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів СумДПУ з метою удосконалення мовленнєвих навичок з англійської мови як іноземної.

У травні 2011 року ресурсний центр вчителів англійської мови отримав методичну літературу та навчальні посібники від Комітету з присудження грантів та нагород TOEFL (Grants and Awards Committee) (США). Зазначений грант був розроблений професором Східно-Мічиганського Університету Джо Бішоп та заступником директора Інституту філології з наукової та виховної роботи Голубковою Н.Л.

Продовжується обговорення та детальне визначення напрямів та умов міжнародного співробітництва між Східно-Мічиганським Університетом, м. Іпсіланті та Інститутом філології Сумським державним педагогічним університетом ім. А.С. Макаренка.

У лютому 2012 року планується візит професора Східно-Мічиганського Університету Джо Бішоп і групи американських студентів до СумДПУ та проведення Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю для студентів та магістрантів «Особливості та тенденції педагогічної підготовки вчителів в університетах США та України (порівняльний аналіз)».

В Інституті філології з 2006 року діє програма “Табори Америки" у співпраці з Київським міським молодіжним центром праці. Щорічно співробітники центру проводять презентації цієї програми для студентів. Ця програма надає нашим студентам чудові можливості побачити Америку своїми очима, познайомитися з молодими людьми з багатьох країн світу, удосконалити свою англійську мову, набути навичок і вмінь необхідних для подальшого працевлаштування. Протягом першого півріччя Ресурсним Центром викладачів англійської мови, який працює на базі Інституту, проводяться консультації з оформлення документів, щодо участі студентів Інституту у програмі.

Навчальні посібники:

 1. Lexical Subsystem of English / L.I. Klochko, O.O. Terenko - Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. - 100 с.
 2. English for Communication (Англійська мова ділового спілкування): навчальний посібник / С.В. Дорда , Р.В. Миленкова, Л.І. Клочко. – Суми: Університетська книга, 2011 (Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист №1/11-11834.1 від 22.12.2010).
 3. Клочко Л.І. Business Correspondence: Ділова кореспонденція: Навчальний посібник. – Суми: ПП «Поліграф», 2006. – 112 с. (у співавторстві)
 4. Клочко Л.І. Communication Skills at Work. Навчальний посібник. – Суми, Поліграф, 2009. – 154 с.
 5. Клочко Л.І. Ball Games: методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи. – Суми: Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, 2006. – 32 с.
 6. Клочко Л.І. Communication Skills at Work. Навчальний посібник. – Суми, Поліграф, 2007. – 102 с. (у співавторстві)
 7. Мандич Е.Г. (у співавторстві) Іноземна для науковців. Навчальний посібник і програма кандидатського іспиту з іноземної мови для аспірантів і здобувачів по вивченню і підготовці до складання екзамену кандидатського мінімуму «Іноземна для науковців» у співавторстві з к.ф.н., доц. Гаврило Л.М., Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 115 с.
 8. Коваленко С.М., Ігнатенко О.В. Вдосконалюємо уміння аудіювання (на матеріалі англійської мови): Навчальний посібник для студентів 1-2 курсу спеціальностей «Англ. мова та друга іноземна мова» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 128 с.
 9. Коваленко С.М., Гуменюк І.Л. Практичний курс англійської мови. Сучасна молодь: проблеми, перспективи, дозвілля. Навчальний посібник. - СумДПУ 2007 р.
 10. Коваленко С.М. Завдання для самостійної роботи з англійської мови «Основи комп’ютерної техніки». Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.
 11. Коваленко С.М., Гуменюк І.Л. Алгоритми наукового дослідження. Методичні вказівки з виконання курсових, дипломних та магістерських робіт. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008.
 12. Голубкова Н.Л., Коваленко А.М., Спаська Л.А. Практикум з граматики англійської мови. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою). - Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 140 с.
 13. Голубкова Н.Л., Мандич Е.Г. Методичні рекомендації з практичної граматики англійської мови для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів. Морфологія. Іменник. Прикметник. Займенник. - Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2013. – 46 с.
 14. Голубкова Н.Л., Спаська Л.А. Розвиваємо навички виконання тестових завдань з англійської мови. Методичні рекомендації для абітурієнтів. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 119 с.
 15. Голубкова Н.Л., Мандич Е.Г. Історія: люди та події. Навчальний посібник з лінгвокраїнознавства англомовних країн для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою). - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 215 с.
 16. Голубкова Н.Л. Английский язык для учащихся пастырско-богословских духовных училищ. Ч. I – II.:[учебное пособие]. - Сумы: Сумская епархия, 2011. – 120 c.
 17. Голубкова Н.Л. (у співавторстві) Підвищуємо рівень володіння англійською мовою. Навчальний посібник. - СумДПУ 2007.
 18. Голубкова Н.Л. (у співавторстві). Навчальний посібник. Практикум з граматики англійської мови. - Навчальний посібник. - СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008.
 19. Голубкова Н.Л. Англійська мова. Методичний посібник. Державний заклад післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади».- Суми, 2008.
 20. Голубкова Н.Л. (у співавторстві) Готуємося до тестування з англійської мови. Методичні рекомендації абітурієнтам. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008.
 21. Голубкова Н.Л. (у співавторстві). Основи синтаксису англійської мови. Навчальний посібник. - Суми, СДПУ, 2010.
 22. Голубкова Н.Л. (у співавторстві). Вдосконалюємо навички володіння англійською мовою. Навчальний посібник. - СДПУ, 2010.
 23. Голубкова Н.Л. Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США. Навчальний посібник. - СДПУ, 2010.
 24. Голубкова Н.Л. (у співавторстві) Проблеми здоров’я людини у сучасному суспільстві. Навчальний посібник. – СумДПУ, 2002.
 25. Голубкова Н.Л. (у співавторстві) Пишемо англійською з задоволенням. Навчальний посібник. - СумДПУ 2003.
 26. Голубкова Н.Л. (у співавторстві) Американська школа. Тенденції розвитку. Навчальний посібник. - СумДПУ 2004.
 27. Голубкова Н.Л. (у співавторстві) Школа, вчитель, проблеми і перспективи. Навчальний посібник. - СумДПУ 2005.
 28. Карпова В.М. Навчальний посібник для самостійної роботи з англійської мови. Навчальний посібник. - СумДПУ , 2007.
 29. Карпова В.М. Вдосконалюємо навички самостійної роботи з англійської мови. Навчальний посібник. СДПУ, 2010.
 30. Карпова В.М., Сосницька Ю.Є. Guided Reading. Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007.
 31. Гаврилюк О.Г., Марушкевич О.В. Фразові дієслова в англійській мові : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов та широкого кола вивчаючих англійську мову (англійською мовою) / О.Г. Гаврилюк, О.В. Марушкевич. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 98 с.
 32. Гаврилюк О.Г., Марушкевич О.В. Безособові форми дієслова в англійській мові. - Навчальний посібник – Суми, видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка. - 2012.
 33. Гаврилюк О.Г., Марушкевич О.В. Часові форми дієслова в англійській мові. Навчальний посібник для студентів 1 курсу факультетів іноземних мов. - Суми, 2009.
 34. Спаська Л. А. Історія англійської мови: Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов (англійською мовою) / Спаська Л. А. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 128 с.
 35. Спаська Л.А. Читай та обговорюй із задоволенням. Навчальний посібник. - СумДПУ 2007 р.
 36. Коробова Ю.В. (у співавторстві) У світі туризму та кінематографі. Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007.
 37. Коробова Ю.В. (у співавторстві) Мистецтво бути вчителем. Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008.
 38. Давидова Т.В. Читаємо та обговорюємо. Навчальний посібник. - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008.

Контактна інформація:

40002, м. Суми, вул. Роменська 87.

Телефон: 68-59-09

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 216 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW